Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 14:

Ökad aktivitet i flera kommuner

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 14 riktats mot godisbutiker, secondhandaffärer samt en demonstration i Malmö. Efterlevnadsgraden anses generellt vara hög trots att fler kommuner upplever en ökad aktivitet i samhället.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat på verksamhetsutövare som bedriver godisbutiker och secondhandbutiker. Enheten för pandemitillsyn gjorde i lördags även tillsyn på en demonstration i Malmö som antogs skulle locka fler än åtta personer.

Länsstyrelsen Skåne konstaterar att kunskapen om regelverket skiljer sig stort mellan verksamhetsutövare. Generellt har större butiker som ingår i någon form av kedja god kunskap - medan mindre butiker inte har samma kunskap. Länsstyrelsen Skåne bedömer dock att risken för smittspridning är låg inom vissa av dessa mindre butiker då de har ganska få kunder per dag och dessa kommer oftast en och en.

Framöver kommer en stor del av arbetet att fokuseras på arrangörer av aktiviteter som kommer gå av stapeln i vår och sommar - bland annat studentfirande och demonstrationer.

Den generella efterlevnaden

17 av 33 kommuner har uppgett antingen mycket hög eller hög efterlevnad och endast två kommuner – Svedala och Svalöv anger medel eller låg efterlevnad. Flera kommuner rapporterar om ökad aktivitet i samhället.

Generella iakttagelser

Burlövs kommun rapporterar att det rör sig mycket folk på de stora shoppingcentrumen – Burlöv Center och Stora Bernstorp. I Svalövs kommun upplevs trängsel i affärer och i rapporteringen lyfter kommunen att medborgarna inte är lika bra på att följa råd och rekommendationer som tidigare.

Vidtagna åtgärder

Svalövs kommun har kommunicerat via de kanaler som finns och påmint om råd och rekommendationer.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 14. Pdf, 589.6 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt