Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Översyn av Skånes riksintressen för kulturmiljö

bild från Svaneholm, visar en hörngavel i förgrunden och miljön med ett sjölandskap i bakgrunden

En bild från kulturmiljön på Svaneholms slott. Foto: Länsstyrelsen Skåne

100 kulturmiljöer i Skåne är idag utpekade som riksintressen för skånska kommuners planering och utveckling. Länsstyrelsen Skåne ser nu över riksintressena för kulturmiljövård.

Utpekanden kan förändras

– Vissa av riksintressena för kulturmiljövård går så långt tillbaka som till 1970-talet. I många fall saknas en analys om värdena fortfarande är aktuella. Därför behöver vi göra en genomgripande översyn, för att säkerställa att Länsstyrelsens underlag till kommunerna är aktuella. Det kan leda till att utpekandet av några av områdena förändras, säger Britta Roos, chef på kulturmiljöenheten, på Länsstyrelsen Skåne.

Skogsbygd, mellanbygd, slättbygd

Första etappen "skogsbygd" började inventeras under hösten 2020 och fortsätter i vår, och är utspridda i Skåne från Östra Göinge till Ystad. Kommande två etapper omfattar ”mellanbygd” och ”slättbygd”.

– Indelningen i bygder kan verka förbryllande, men relaterar till en indelning av hur det äldre kulturlandskapet såg ut. En del spår finns kvar trots 1800-talets stora förändringar av jordbruket, säger Mia Jungskär, antikvarie på Länsstyrelsen Skåne.

Processen framåt

Där det finns behov av förändringar tar Länsstyrelsen fram förslag som sedan skickas till berörda kommuner för synpunkter. Förändringar i motiv- och uttryckstexter behöver gå vidare till Riksantikvarieämbetet för beslut. Ändringar i geografiska avgränsningar som inte ändrar själva anspråket kan Länsstyrelsen själv besluta om.

6,7 procent av Skånes yta

Inventeringen omfattar inga helt nya områden, utan utgår från befintliga utpekade riksintressen för kulturmiljövård. Dessa 100 områden finns över hela Skåne men merparten finns i Skånes västra delar och utmed kusterna. Totalt omfattas cirka 6,7 procent av Skånes land- och vattenmassa av riksintresse för kulturmiljövården

Läs mer om Länsstyrelsen Skånes översyn här

Kontakt