Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 13:

Kunder fortsätter att handla i sällskap

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 13 riktats mot verksamhetsutövare som bedriver påsklovsaktiviteter, godisbutiker och konstutställningar. En geografisk tillsyn har också bedrivits. Många kunder handlar fortfarande inte ensamma trots rekommendationer.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat på verksamhetsutövare som bedriver påsklovsaktiviteter – på grund av en bedömning om att risken för trängsel ökar inför och vid ledigheterna. Distanstillsynen har riktats mot godisbutiker och konstrundor/konstutställningar. Fälttillsynen har även denna vecka fokuserats geografiskt inom insatsen ”alla kommuner”.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen Skåne kan emellertid konstatera att kunskapen om regelverket skiljer sig stort mellan verksamhetsutövare. I fälttillsynen avseende handlare upplevs fortsatt att kunderna skapar trängseln och många kunder handlar fortfarande i stor utsträckning i par eller i större sällskap.

Den generella efterlevnaden

Fortsatt bedöms efterlevnaden vara generellt hög. Dock uppger Malmö stad och Burlövs kommun oroväckande och ökande aktivitet.

Generella iakttagelser

Trygghetsvärdar i Burlövs kommun uppger att det är mycket folk under helgerna på ett visst köpcenter och köande kunder utanför affärerna. Malmö stad rapporterar att under den senaste veckan har trenden med ökande aktivitet fortsatt - fler befann sig på sina arbetsplatser under v. 13 jämfört med föregående vecka. Shopping och nöje ökade som förväntat i samband med löneutbetalningen.

Vidtagna åtgärder

Malmö stad gick ut med ett pressmeddelande angående vikten av att fortsätta följa råd och rekommendationer.

Identifierade särskilda områden med och situationer med risk för ökad smittspridning

Ett område med risk för ökad smittspridning är shopping och nöje. Aktiviteten på dessa platser ökar, speciellt i samband med lönehelg.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 13. Pdf, 588.5 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt