Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 12:

Besökare och kunder skapar trängsel

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 12 riktats mot loppmarknader, större köpcenter samt mot cykel- och motorcykelhandeln. Verksamhetsutövare följer den tillfälliga covid-19-lagen medan kunder har svårt för att bland annat handla ensamma.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn skett både på distans och ute i fält. Distanstillsynen har fokuserats tematiskt på loppis och second hand-butiker. Fälttillsynen har riktats geografiskt för att nå ut till alla skånska kommuner. Under veckan har mest tid ägnats åt verksamhetsutövare i de större kommunerna med större befolkning, samt där Länsstyrelsen har fått in flest anmälningar. Veckan insats fokuserade på handel med cyklar och motorcyklar. Under helgen gjordes även en fälttillsynsinsats på fyra stora köpcentrum

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever den tillfälliga Covid-19-lagstiftningen väl och att de är angelägna om att ha en god dialog med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Fälttillsynsinsatsen på fyra stora köpcentrum bekräftade bilden av att allmänheten inte har hörsammat rekommendationen att handla ensam i gallerior och shoppingcentrum. Vissa gallerior/köpcentrum behöver också se över sina allmänna miljöer. De flesta anmälningar från allmänheten avser trängsel. Det oftast är besökarna/kunderna som bedöms skapa trängseln eftersom de inte följer verksamhetsutövarens uppmaningar om att handla ensam, följa golvmarkeringar, hålla avstånd osv.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms fortsatt vara generellt hög men flera kommuner lyfter dock fram svårigheter med att göra en heltäckande bedömning.

Generella iakttagelser

Även denna vecka uppger Malmö stad att den samlade bilden tyder på att fler och fler rör sig mer i samhället. Allt fler människor befinner sig på arbetsplatser, i kollektivtrafiken. Rörelsen vid shopping och nöje ökar också. Landskrona kommun ser att allt fler människor arbetar mer på kontoret samt uppger kommunen att folk är trötta på restriktioner.

Vidtagna åtgärder

Flera kommuner informerar om fortlöpande kommunikationsinsatser och Malmö stad sänder ut budskapet ”vi måste agera annorlunda för att undvika risken för en tredje våg av ökad smittspridning”. Landskrona kommun kommunicerar med föreningar samt näringsliv och Perstorps kommun fokuserar på vaccination och information.

Identifierade särskilda områden med och situationer med risk för ökad smittspridning

Landskrona kommun uppger generellt att mötesplatser utgör särskilda riskfaktorer för ökad smittspridning. I Bromölla kommun och Burlövs kommun har hemmafester observerats som riskområden.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 12. Pdf, 594.7 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt