Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 11:

Fokus på frisörer och byggmarknaden

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 11 riktat sig mot frisörer och byggmarknaden. Malmö stad ser en stadig oroväckande trend för ökad aktivitet.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat på distans- och fälttillsynen. Distanstillsynen har riktats mot frisörer och fälttillsynen har riktats mot byggmarknader, garden center samt plantskolor. Aktiviteten vid byggmarknader bedöms öka på grund av den tidiga våren och därför har tillsynen riktats dit. Enheten för pandemitillsyn har även gjort tillsyn på en allmän sammankomst – en demonstration i Malmö under lördagen den 20 mars.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl. Ett missförstånd som upptäcktes under tillsynen var att en del frisörer inte är medvetna om att de omfattas av den nya covid-19-lagen men efter information har frisörer varit angelägna om att rätta till eventuella brister.

Den generella efterlevnaden

Efterlevnaden bedöms fortsatt vara generellt hög, 15 av 33 kommuner har uppdaterat grad av efterlevnad och alla dessa svar är antingen mycket hög eller hög efterlevnad med undantag för Svedala som rapporterar medel efterlevnad. Dock så uppger Malmö stad en oroväckande trend för rörelsemönster/aktivitet och Perstorp kommun rapporterar att användandet av munskydd i kollektivtrafiken är lågt.

Vidtagna åtgärder

Trygghetsvärdar i Burlövs kommun ser fortsatta åtgärder hos flertalet av de större näringsidkarna och i Bromölla kommun sker planering av extra lovskola för påsk- och sommarlov.

Identifierade särskilda områden med och situationer med risk för ökad smittspridning

Perstorps kommun uppger att livsmedelsbutiker under dagtid är ett riskområde. Östra Göinge lyfter att människor saknar social samvaro och söker det.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 11. Pdf, 609.3 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt