Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 12

Skidanläggning i fjällen

Foto: Mostphotos

En bristande efterlevnad i att handla ensam samt deltagande vid privata sammankomster lyfts i veckans rapportering. Nationella kommunikationsinsatser efterfrågas.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 11.

Den generella efterlevnaden

Likt föregående vecka anger majoriteten av länen en generell efterlevnad men dock lyfts även en bristande följsamhet bland allmänheten. Nya tendenser i restriktionströttheten är ökad rapportering om framförallt privata sammankomster samt rapporterar 12 län att allmänheten inte följer uppmaningen om att handla ensam.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Generellt är det oförändrat läge vad gäller efterlevnaden i kollektivtrafiken. 13 län anger att munskyddsanvändandet är generellt lågt.

Vidtagna åtgärder

Fyra län rapporterar om riktade informationsinsatser för att uppmärksamma råd och rekommendationer. Tre län rapporterar att vakter och värdar används för att minska trängsel. Västerbotten och Halland har förlängt särskilda regionala restriktioner och Jönköping har utvecklat ett verktyg där allmänheten kan rapportera om trängsel. En kommun i Skåne har börjat planera för lovskola under påsk- och sommarlov.

Behov av åtgärder

Flera län rapporterar om behov av tydligare informationsinsatser, särskilt riktad mot ungdomar och kommunikationsinsatser på nationell nivå gällande rådet att handla ensam. Även behov av kommunikation kring hur vaccinerade personer och personer med antikroppar ska förhålla sig till rekommendationer lyfts.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Fyra län rapporterar att ungdomar träffas i större skaror och skapar egna samlingsplatser. Handeln lyfts återigen som ett område med risk för smittspridning. Andra områden med risk för ökad smittspridning som lyfts är fritidsgårdar, arbetsplatser, hemmiljö, allmänna utrymmen, restauranger samt idrottsaktiviteter.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 12.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt