Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Länsstyrelsen efterfrågar landskapsanalyser i utredning av höghastighetsbanan

Länsstyrelsen Skåne yttrade sig under tisdagen den 16 mars till Trafikverket i samråd 3 om utredningen av den nya stambanan Hässleholm-Lund. Länsstyrelsen ser positivt på att Trafikverket i samtliga alternativ undviker direkta fysiska intrång i naturreservat och Natura 2000-områden, men anser att landskapssambanden behöver analyseras ytterligare.

Länsstyrelsens roll

Utredningen om en ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund är en omfattande process, som pågår under fyra år. Processen avslutas 2023 med att Trafikverket förordar ett av sex alternativ, och rangordnar övriga som inte har fallit bort i samrådsprocessen. Därefter är det regeringen som tillåtlighetsprövar förslaget. Länsstyrelsen Skåne är en av samrådsparterna i Trafikverkets process och visar under samrådet genom sin kunskap om bland annat natur- och kulturvärden på styrkor och svagheter med olika lokaliseringsalternativ. Länsstyrelsen ska efter samråd 4 godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, men har i övrigt i lokaliseringsutredningen ingen beslutande eller överprövande roll

Tar inte ställning

I nuläget utreds sex alternativ. I yttrandet över det tredje samrådet av fyra väljer Länsstyrelsen att inte ta ställning för eller emot något av alternativen. Länsstyrelsen har granskat lokaliseringsalternativen utifrån områden där det kan finnas särskilda utmaningar med att bygga en ny järnväg och där Trafikverket därför behöver arbeta vidare med analyser och konsekvensbeskrivning.

Kvarstår ett stort arbete

– Länsstyrelsen konstaterar att det kvarstår ett stort arbete för Trafikverket att titta på förslagen ur ett landskapsperspektiv. Järnvägens dragning kommer, trots anpassningar till natur- och kulturmiljön, att innebära en stor permanent påverkan på landskapet, friluftslivet och människors livsmiljö oavsett lokalisering. En bedömning av behovet av skydds- och kompensationsåtgärder behöver presenteras för att en relevant jämförelse av alternativen ska vara möjlig, säger Lisa Callréus, intrastrukturstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen pekar också ut 19 områden med särskilda utredningsbehov i det fortsatta arbetet. Detta gäller områden där det kan finnas konflikter med natur- och kulturvärden och platser med ett flertal potentiellt förorenade områden.

Här kan du läsa Länsstyrelsen Skånes yttrande Pdf, 4 MB.

Kontakt