Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 10:

Fokus på mindre butiker

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 10 riktat sig mot mindre butiker samt apotek, bensinstationer och bygg- och trädgårdshandel. Den generella efterlevnaden är hög trots ökad aktivitet på arbetsplatser.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat mest på mindre butiker både inom distans- och fälttillsyn. Distanstillsynen har även riktats mot apotek och fälttillsynen har fokuserat på bygg- och trädgårdshandel samt bensinstationer.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl men att insatser hos mindre butiker är viktiga för att informera om föreskriften. Mindre blomsterbutiker upplevs ha problem eftersom de ofta har en liten fri yta för besökarna och kan därmed inte ta in så många besökare samtidigt.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 10 har 25 av 33 kommuner rapporterat in och 14 kommuner har angett efterlevnadsgrad. Utifrån dessa 14 kommuners rapportering bedöms efterlevnaden vara generellt hög.

Generella iakttagelser

Efter den markanta ökningen av shopping och nöje under vinterlovet ser Malmö stad en minskning av aktivitet, dock inte till samma nivåer som före lovet. Enligt Google Mobility minskar aktiviteten i bostäder samtidigt som det sker en ökning på arbetsplatser.

I övrigt rapporterar Perstorps kommun att det inkommer enstaka frågor om vaccination via sociala medier.

Identifierade särskilda områden med och situationer med risk för ökad smittspridning

Två kommuner rapporterar om klagomål och trängsel i och vid näringslivslokaler. I Kävlinge kommun rör det Center Syd och i Klippan anges två näringslivslokaler.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 10. Pdf, 607.9 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt