Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 10

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - ansökan

Bo Altenstam AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för hantering av icke farligt och farligt avfall om en total mängd av 18 200 ton/år, samt produktion av enklare produkter från egenutvunnen plastråvara, på fastigheten Råby 11:29 i Hörby kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 april 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Ripa Lantbruks AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande 1 100 djurenheter bestående av dikor samt uppfödning av kalvar och tjurar, på fastigheten Ripa 23:3 i Kristianstad kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 april 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 4 mars 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Maltesholm Fisk AB tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Maltesholm1:5 i Kristianstad kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - beslut

Naturreservatet Ugnsmunnarna

Länsstyrelsen Skånes beslut den 4 mars 2021 om bildande av naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 12 mars 2021 till 6 april 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 6 april 2021.

Kontakt