Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tio nya naturreservat i Skåne under 2020

Foto: Jenny Hall

Det nya naturreservatet Rölabackarna som ligger intill Heinge strövområde i Sjöbo kommun. Foto: Jenny Hall

Under 2020 har Skåne fått tio nya naturreservat, varav åtta är statliga och två kommunala. Ett av reservaten är det marina Skånska Kattegatt i havet utanför Kullen och Bjärehalvön på nästan 60 000 hektar. Det är större än alla närmare 350 skånska naturreservat på land tillsammans. Detta visar årets sammanställning från Naturvårdsverket.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

I hela Sverige finns nu 5242 naturreservat, enligt en ny sammanställning från Naturvårdsverket. 348 av dem finns i Skåne. Under år 2020 tillkom tio nya naturreservat i Skåne.

- Det är med stolthet som jag noterar att andelen marina skydd i Skåne nu uppgår till ca 20 procent av den skånska havsareal. Reservaten ger ett bättre skydd för bland annat tumlare, koralldjur och ålgräsängar, som fungerar som barnkammare för torsk och andra viktiga fiskarter, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Andelen land- och sjöreservat uppgår till 3,6 procent, vilket är lägre än det nationella målet på 17 procent. Med dagens takt skulle det ta över 100 år innan vi uppnår målet. Hur mycket mark som skyddas beror bland annat på kostnader för markköp och intrångsersättningar. En utmaning för oss i Skåne är prisutvecklingen på framför allt ädellövskog där Skåne och Halland ligger i topp. Här har priserna på skogsmark ökat med närmare 10 procent. Det är kostsamt att skydda skog i Skåne.

- Det är glädjande med nya naturreservaten både för de skyddsvärda arterna som lever här och för oss människor som ges möjlighet att uppleva mer av den mångfacetterade skånska naturen. Men vi behöver öka takten – 100 år är alldeles för lång tid, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne och fortsätter

- Men det är inte bara takten som behöver öka, vi behöver även se till så att dessa biologiskt värdefulla områden står i förbindelse med varandra. En bra grön infrastruktur utan isolerade öar är avgörande för den biologiska mångfalden.

Här är de nya naturreservaten i Skåne 2020:

Wanås, Östra Göinge kommun

I naturreservatet Wanås finns fler än 1100 gamla och stora träd. Ett av dem är Snapphaneeken som är bland de allra största träden i Skåne. I de unika ekmiljöerna lever sällsyntheter som läderbagge och kardinalfärgad rödrock. Men de gamla träden erbjuder även håligheter till fladdermöss och skogsduvor. I anslutning till slottet finns en utställningspark med konstverk. Utställningsparken har god tillgänglighet och är ett populärt besöksmål med inträdesavgift.

Gyetorp, Bromölla och Kristianstads kommun

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer.

Lyngsjö, Kristianstads kommun

Lyngsjö naturreservat består av stora arealer betes- och slåttermarker. Här finns allt ifrån blomrika fuktängar och rikkärr med hög kalkpåverkan till torr sandstäpp. I sanden hittar man den grävande månhornsbaggen och den vackra sandnejlikan. Mer känd är kanske den kalkrika källvattensjön Lyngsjön längst i söder med sina orkidérika fuktängar. Sjön bjuder även på ett rikt fågelliv.

Rölabackarna, Sjöbo kommun

Rölabackarna ligger 5 km norr om Lövestad. Här möts du av ett småskaligt odlingslandskap. I de numera betade gamla åkerlapparna finns det gott om stenmurar, stora stenrösen och en gammal stensatt jordkällare. I de kuperade markerna finns även enefälader, slåtteräng, lövskogspartier och ett rikkärr. I norr och väster slingrar sig Djurrödsbäcken fram. Längre ner i det rena vattendraget lever den känsliga tjockskaliga målarmusslan.

Anderstorps eneskog, Klippans kommun

Eneskogen i Anderstorp är ett sedan gammalt ett populärt utflyktsmål med sina majestätiska gamla enar i ett område som bär spår av äldre vulkanisk aktivitet.

Skånska Kattegatt, Båstads och Höganäs kommun

Skånska Kattegatt är ett havsområde helt i utsjömiljö och förbinder Öresund med övriga Kattegatt. I den mjuka havsbottnen lever grävande koralldjur och havskräftor. Den produktiva miljön är av stor betydelse för Kattegatt-torsken och för tumlare. Med sina knappt 60 000 hektar är det ett av Sveriges största marina naturreservat. Fiske är förbjudet i större delen av området.

Törringelund, Svedala kommun

Törringelund är ett litet skogsreservat 3 km sydost om Oxie där du kan uppleva gammal ädellövskog med krokiga vidkroniga ekar och pelarliknande bokar. Området består av en kulle som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Det stora antalet gamla träd, främst ek, och en rik förekomst av död ved ger en hög biologisk mångfald. Med sitt tätortsnära läge är det ett värdefullt utflyktsmål och lämpar sig väl för promenader. I anslutning till naturreservatet finns en restaurang samt en dansrotunda.

Linderödsåsens nordsluttning, Kristianstads kommun

Linderödsåsens nordsluttning är ett nytt reservat som innefattar Olarp och Råbockarp. Här finns gamla utmarker som förr betades av kor och tamsvin. Idag dominerar lövskogen och vildsvinen har tagit över markbearbetningen. I skogarna lever många ovanliga skalbaggar, svampar och lavar. Vramsåns rena vatten erbjuder en fristad åt den annars så sällsynta flodpärlmusslan.

Ärtan och Bönan, Höganäs kommun (kommunalt reservat)

Ärtan och Bönan ligger i Tjörröd. Här startade gruvepoken i Höganäs och kolet finns bara någon meter under markytan. Vid ett besök i detta tätortsnära naturreservat möts du av gruvrester, så kallade varphögar, i ett omväxlande landskap med både gamla träd och ängsmark. Kanske grilla på rastplatsen som finns inne i området?

Kustdammarna, Lomma kommun, (kommunalt reservat)

Kustdammarna är ett välbesökt tätortsnära naturområde med stilla atmosfär och med öppna vyer ut mot havet och in mot dammarna. Det är lätt att ta sig hit och här finns fina promenader längs havet på Strandstråket och Skåneleden. Dammarna är utmärkta lokaler för fågelskådning, speciellt på vinterhalvåret då man bland annat kan se stora flockar av rastande sjöfågel.

Kontakt