Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 9:

Ökad rörelse i samband med löneutbetalning

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 9 riktat sig mot olika typer av verksamheter. Verksamhetsutövare bedöms generellt följa lagstiftningen. I samband med löneutbetalning och sportlov ökade rörelsen inom nöjen och shopping markant.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn bedrivits brett gentemot olika typer av verksamheter, både via distans och i fält. Länsstyrelsen har tagit kontakt med verksamhetsutövare som driver mindre butiker inom bok- och blomsterhandel för distanstillsyn. Fälttillsynen har fokuserat på såväl mindre butiker som större livsmedelsbutiker och gym. Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsutövare fortfarande generellt efterlever lagstiftningen väl.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 9 har 26 av 33 kommuner rapporterat in och 17 kommuner har angett efterlevnadsgrad. Majoriteten av kommunerna anger hög efterlevnad bortsett från tre kommuner som anger mycket hög och en kommun som anger medel. Underlaget är dock inte komplett.

Generella iakttagelser

Malmö stad informerar att kombinationen av vinterlovsledighet och löneutbetalning gjorde att rörelser inom shopping och nöje ökade markant under veckan. Svedala kommun fortsätter rapportera att folk har svårt att hålla avstånd.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Efterlevnaden i kollektivtrafiken bedöms som god. Skåningarna har tagit till sig råd och rekommendation om att begränsa sitt kollektiva resande till att resa om de måste och verkligen behöver. Att döma av de stickprov som gjorts verkar vinterlovresorna dock ha genomförts i ungefär samma utsträckning som under 2020.

Rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen samt enstaka turer bedöms vara situationer som medför risk för ökad smittspridning i kollektivtrafiken.

Vidtagna åtgärder

Helsingborg fortsätter att sprida information, nu med kampanjer i samarbete med lokala profiler. Även andra kommuner fortsätter med informations- och kommunikationsarbete.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 9. Pdf, 601.5 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt