Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 8:

Fokus på sportanläggningar och butiker

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 8 riktats mot verksamhetsutövare som arrangerar aktiviteter under sportlovet. Tillsynen har även fokuserat på butiker i köpcentrum. Efterlevnaden är generellt god men Malmö stad har noterat en svag ökning av aktiviteter på olika platser.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn fokuserat främst på verksamhetsutövare som har aktiviteter under sportlovet – så som gym- och sportanläggningar samt butiker i köpcentrum. Anledningen till att man har fokuserat på nämnda verksamhetsutövare är för att det har funnits en ökad aktivitet hos dessa verksamhetsutövare under sportlovet. Tillsyn har bedrivits via såväl besök på plats hos verksamhetsutövare som på distans.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl och ser inga större problem förutom vid ut- och in passage i lokaler, där det kan uppstå trängsel.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 8 har 22 av 33 kommuner rapporterat in och sammanfattningsvis rapporterar kommunerna att efterlevnaden generellt sett kan betraktas som god. Samtidigt har endast 11 kommuner rapporterat om graden av efterlevnad och underlaget måste därför betraktas med viss försiktighet.

Malmö stad rapporterar om ökad aktivitet och Burlövs kommun rapporterar att yngre invånare har svårt att hålla avstånd. Burlövs kommun framför även att flera större butiker i kommunen är dåligt skyltade och kan upplevas som trånga. Svedala kommun rapporterar om att klusterutbrott har uppkommit på en grundskola i kommunen, i en av de lägre årskurserna.

Generella iakttagelser

Det samlade resandet fortsätter svagt uppåt medan pendlingsresor minskade något under vecka 7. Sedan mitten på januari har aktiviteterna ökat inom shopping och nöje, på kollektivtrafiksstationer samt på arbetsplatser. Svedala kommun rapporterar att människor har svårt att hålla avstånd i bland annat mataffärer.

Vidtagna åtgärder

Helsingborg fortsätter att använda sig av stadsdelsmammor för att sprida information på olika språk. Liknande kommunikationsinsatser ska nu användas för bland annat föreningar. Svedala kommun har delvis stängt ner skolan där klusterutbrott av viruset skett. Nedstängningen varade i cirka fem dagar då smittskydd utförde smittspårning.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 8. Pdf, 607 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt