Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 9

Skidanläggning i fjällen

Foto: Mostphotos

Flera län rapporterar att i takt med mildare väder ökar trängseln utomhus. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 8.

Den generella efterlevnaden

I veckans rapportering har det inte skett några större förändringar. Sportloven är fortsatt en källa till oro för ytterligare försämrad efterlevnad i flera län och rapportering om att verksamhetsutövare följer rekommendationerna medan besökare inte hörsammar råden är återkommande.

Flertalet län lyfter att det fortsatt råder bristande följsamhet kring efterlevnaden när det gäller att hålla avstånd. Några län har rapporterat om ökad trängsel utomhus i samband med mildare väder.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Likt förra veckan rapporterar 10 län hög efterlevnad och 11 län rapporterar medel efterlevnad. Efterlevnaden för att använda munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt låg och ett flertal län rapporterar att återgång till närundervisning innebär ökad trängsel i kollektivtrafik.

Vidtagna åtgärder

Gävleborg lyfter fram att ett antal kommuner delar ut handdesinfektion och munskydd vid buss- och lokaltågstationer, rastplatser längs vägar eller i centrum för att påminna om råd och rekommendationer. En skidort i Dalarna har utfört snabbtester på personal. En kommun i Uppsala län planerar för digitala aktiviteter för lediga högstadie- och gymnasieelever på Valborg, för att minska risken för folksamling i stadskärnan. Stockholms län rapporterar om nya regionala rekommendationer, bland annat att engångsmunskydd ska användas även i vissa inomhusmiljöer.

Behov av åtgärder

Västerbottens län efterfrågar informationsinsatser om att hålla avstånd inomhus och informationsinsatser om att följa råd och rekommendationer även om man har blivit vaccinerad. Kronoberg ser behov av riktade åtgärder mot olika grupper av besökare i butiker, eftersom vissa grupper respekterar restriktionerna bättre än andra.
Det framhålls också att tolkhjälp kan behövas vid vissa tillsynsbesök samt att det finns risk att inaktuell information delas ut om översättningsarbetet inte prioriteras.

Från Örebro län framhålls att kommunerna är i behov av samverkan när det gäller tillsyn av sporthallar, badhus, fritidsgårdar samt verksamhet som bedrivs på kulturskolor.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Handeln bedöms fortfarande som ett område med risk för smittspridning. Fyra län rapporterar risker med offentliga utrymmen och samlingsplatser. Nytt för denna vecka är att även utomhusaktiviteter särskilt lyfts. Andra riskområden som nämns är restauranger och rastplatser, arbetsplatser, träningslokaler, hem, skolor samt fjällturism.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 9.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt