Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 7:

Verksamhetsutövare följer lagstiftningen

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 7 riktats mot verksamhetsutövare som arrangerar aktiviteter under sportlovet. Tillsynen har även fokuserat på handelsplatser. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen. Den generella efterlevnaden är hög.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn bedrivits i förebyggande syfte. Det har handlat om besök hos, kontakt med eller utskick till verksamhetsutövare som har sportaktiviteter under sportlovet. Länsstyrelsen Skåne har valt att rikta pandemitillsynen under vecka 7 mot verksamhetsutövare som har sportlovsaktiviteter för att vara proaktiva så verksamhetsutövarna kan vidta de åtgärder som krävs. Tillsynen har även bedrivits via besök på större handelsplatser samt mindre butiker som inte ingår i en butikskedja.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl och har god kunskap om covid-19-lagen.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 7 har 25 av 33 kommuner rapporterat in och utifrån de svar som inkommit bedöms efterlevnaden vara hög. Malmö stad rapporterar om en mycket lägre rörlighet i samhället jämfört med ett normalår. Den samlade aktiviteten samt resandet är svagt ökande, dock från låga nivåer. Aktivitet i handelsområden ökade i samband med lönehelg och man har även sett en svag ökning av aktivitet på arbetsplatser.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Flera kommuner rapporterar om ett löpande informations- och kommunikationsarbete samt anpassningar på arbetsplatser för att minska smittspridning. Perstorps kommun framhäver att man inom hemtjänsten har tagit hjälp av arbetsmarknadsenheten för att förstärka serviceinsatserna. Helsingborg stad har tagit fram en handbok för hur bland annat stadsdelsmammor kan sprida information på olika sätt och språk.

Malmö stad framhåller att kommunikationsinsatserna eventuellt behöver fokusera på mer grundläggande försiktighetsåtgärder – exempelvis uppmana invånarna att begränsa umgänget till sin närmsta sociala krets. Malmö stad framhåller vidare att det i dagsläget sker kontinuerliga förändringar av rekommendationer och råd, vilket innebär en utmaning för allmänheten att förstå vilka rekommendationer som för tillfället råder. Perstorps kommun rapporterar att inlägg på sociala medier i ökad grad besvaras med ilska och sorg angående pandemin samt invånarnas begränsade tillvaro.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Helsingborgs analys pekar på att ”shopping och nöje” kan vara en komponent i smittspridningen.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 7. Pdf, 606.6 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt