Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 6:

Fokus på mindre livsmedelsbutiker

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har riktats mot mindre livsmedelsbutiker under den gångna veckan. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt följer lagstiftningen och trots en lägre kunskap om lagen finns en stor vilja bland butiksägarna att göra rätt. Efterlevnaden är generellt hög i Skåne.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn riktats mot livsmedelsbutiker som inte tillhör någon butikskedja. Tillsyn har bedrivits via såväl besök på plats hos verksamhetsutövare som på distans. Fokus för tillsynen har fortsatt varit information och rådgivning.

Anledningen till att fokus har varit på mindre livsmedelsbutiker den gångna veckan är för att livsmedelsbutiker är generellt överrepresenterade i inkomna anmälningar. Enligt Länsstyrelsen Skånes egna fältobservationer upplevs kunskapen om, och därmed också efterlevnaden av, Covid-19-lagen vara lägre bland verksamhetsutövare med mindre livsmedelsbutiker.

- Vi har noterat vid vår tillsyn att kunskapen om lagen är lägre bland verksamhetsutövare i mindre butiker. Men vi märker också att det finns en stor vilja bland butiksägarna att göra rätt och ta till sig vår information. Här ser vi verkligen att vår tillsyn gör nytta och har ett stort värde, säger Lars Sandahl, chef för Länsstyrelsen Skånes nya enhet för pandemitillsyn.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 6 har 24 av 33 kommuner rapporterat in och utifrån de svar som inkommit bedöms efterlevnaden vara hög. Helsingborg och Malmö uppmärksammar en djupare förståelse för rörelsemönster inom sina respektive områden som de skaffat sig genom de analysresurser de har att tillgå. Helsingborg rapporterar ökad aktivitet i vissa sektorer, samtidigt som Malmö rapporterar en kraftig minskning av rörelse i samhället.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Perstorps kommun lyfter sportlovet som en situation med risk för ökad smittspridning då bland annat trängsel vid aktiviteter och möten i nya konstellationer kan leda till ökad smittspridning. Kristianstad nämner bibliotek som ett område med risk för ökad smittspridning eftersom det bildas köer vid datorer – köbildningar har dock varit hanterbart hittills. I övrigt nämns fortfarande shopping och nöje samt lönehelg som en större risk för ökad smittspridning.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 6. Pdf, 607.6 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt