Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 7

Skidanläggning i fjällen

Foto: Mostphotos

Förutom att handeln fortfarande bedöms som riskområde, så uppstår det även trängsel i samband med skidåkning i vissa län. I veckans rapportering bedöms efterlevnaden som generellt hög.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 6.

Den generella efterlevnaden

Då länen rapporterat mindre utförligt är veckans samlade bedömning av efterlevnaden inte heltäckande. Överlag upplevs ingen större förändring av efterlevnaden jämfört med föregående vecka och efterlevnaden bedöms som hög i flertalet län.

Verksamhet kopplat till skidåkning och turism i fjällen är ett område som utmärker sig i veckans rapportering. Jämtland, Norrbotten, Värmland, Dalarna och Jönköping rapporterar om sämre efterlevnad och trängsel vid bland annat liftar, backar och i skidspår. I samband med sportlov och högsäsong förväntar sig länen en kraftig ökning av antalet resenärer.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Majoriteten av länen rapporterar fortsatt medel till hög efterlevnad i kollektivtrafiken. Däremot är det fortsatt låg efterlevnad av användandet av munskydd. Jämtland och Hallands län rapporterar om ökad trängsel på vissa turer i samband med elevers återgång till närstudier.

Vidtagna åtgärder

Länen rapporterar generellt om åtgärder vad gäller fortsatta informationsinsatser för att nå olika typer av målgrupper gällande riktlinjer och budskap. Norrbotten och Västernorrland rapporterar att riskanalyser och tydliga regler ska presenteras av föreningar innan de får tillgång till idrottslokaler respektive arrangera matcher.

Behov av åtgärder

Kronoberg rapporterar om behov av riktade åtgärder mot olika grupper av besökare i butiker eftersom vissa grupper respekterar restriktionerna sämre än andra. Jönköping rapporterar om fortsatt behov av att räta ut de frågetecken som finns hos allmänheten kring vad som gäller angående råd och rekommendationer kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Trängseln inom handeln är en fortsatt utmaning och pekas ut av elva län som ett av områdena med risk för ökad smittspridning. Många län uppger att verksamhetsutövarnas åtgärder är bra, bristerna sker i stället hos de enskilda individerna. Restauranger och rastplatser nämns också som riskområden, särskilt nämns snabbmatsrestauranger. I övrigt lyfts även offentliga platser, arbetsplatser och kollektivtrafiken av några län som riskområden.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 7.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt