Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 5:

Livsmedelsbutiker följer lagstiftningen

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har riktats mot livsmedelsbutiker under den gångna veckan. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt följer lagstiftningen, däremot noteras att kunder i vissa fall inte följer direktiven i butiken. Efterlevnaden i Skåne bedöms som generellt hög även denna vecka.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn riktats mot livsmedelsbutiker. Fokus för tillsynen har fortsatt varit information samt rådgivning och tillsyn har bedrivits såväl genom kontroll på plats som på distans

Livsmedelsbutiker är överrepresenterade i inkomna anmälningar och Länsstyrelsen Skånes fokus har därmed legat på anmälda butiker. I urvalet har även ingått någon butik i ort med stor smittspridning och större kedjor i större orter.

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt följer lagstiftningen väl. Några problem som har identifierats är att kunder i vissa fall inte följer direktiven i butiken, de bildar klungor och står och pratar. Butiker med postutlämning har vid vissa tider svårt att undvika trängsel och mindre butiker har svårt att lösa trängselproblem vid kassorna.

Den generella efterlevnaden

Denna vecka har 22 kommuner rapporterat in, varav 13 kommuner anger hög efterlevnad och 9 kommuner har inte angett någon grad av efterlevnad. Utifrån de svar som inkommit bedöms därmed efterlevnaden vara hög.

Generella iakttagelser

Malmö stad rapporterar om en kraftig minskning av rörlighet generellt i samhället. Perstorps kommun rapporterar att förhållandevis få använder munskydd i kollektivtrafiken.

Vidtagna åtgärder

Inom sin egen organisation arbetar Malmö stad för att så få som möjligt är på plats, att de som är på plats kan hålla avstånd samt att allmänna råd följs. I vissa fall har munskydd/visir/plexiglas använts som lösning när det bedöms att tillräckligt avstånd inte kan hållas. Landskrona kommun rapporterar om att information lämnas till ex butiker, gym och aktörer som hyr ut festlokaler.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Helsingborgs stad anger, utifrån analys, fortfarande shopping och nöjen som en tydlig drivkraft för smittspridning, men konstaterar även att det måste undersökas närmare. Malmö stad anser att lönehelger medför risk för ökat tryck på pubar, restauranger, och köpcentrum.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 5. Pdf, 609 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt