Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 5

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut och föreläggande inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 28 januari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat SWEP International AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av värmeväxlare på fastigheterna Illern 7 och Fjällräven 1 i Landskrona kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - beslut

Naturminne Bosjökloster kyrkogård, 2 ekar
Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 januari 2021 om bildande av naturminne på fastigheten Bosjökloster 1:113 i Höörs kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under 5 februari 2021 till den 26 februari 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 februari 2021.

Naturreservatet Bjäret
Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 januari 2021 om bildande av naturreservatet Bjäret på fastigheterna Långstorp 1:44, 1:45 och del av fastigheterna Långstorp 1:39, 1:85, Östra Nyrup 1:9 och 1:19 i Höörs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 5 februari 2021 till den 26 februari 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 februari 2021.

Naturreservatet Grönhult
Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 januari 2021 om bildande av naturreservatet Grönhult på del av fastigheten Hörröds-Grönhult 6:3 i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 5 februari 2021 till den 26 februari 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 februari 2021.

Natura 2000
Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Länsstyrelserna fick 2014 ett regeringsuppdrag att uppdatera alla bevarandeplaner med ny kunskap.

Länsstyrelsen i Skåne län har den 28 januari 2021 fastställt uppdatering av tre bevarandeplaner inom fågeldirektivet; Araslövssjöområdet (SPA) i Kristianstad kommun, Fulltofta-Ringsjön i Hörby kommun, Klingavälsån (SPA) i Sjöbo och Lunds kommuner.

Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, 205 15 Malmö.

De fastställda bevarandeplanerna finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats.

Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget naturminne på fastigheten Gringelstad 58:2, Kristianstads kommun.

Handling som delges: Förslag den 27 januari 2021 till beslut om bildande av naturminne på fastigheten Gringelstad 58:2, Kristianstads kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 12 mars 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcenter, Kristianstads kommun under tiden 5 februari 2021 till den 12 mars 2021.

Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Jällabjär i Svalövs och Klippans kommuner på fastigheterna Svalöv Röstånga-Långaröd 1:7 och Klippan Anderstorp 3:7.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Jällabjär i Svalövs och Klippans kommuner.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö senast den 8 mars 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoren i Svalöv och Klippan under tiden 5 februari 2021 till 8 mars 2021 Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt