Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av och pandemitillsyn och efterlevnad vecka 4:

Skånes gym följer lagkraven

Länsstyrelsens pandemitillsyn har riktats mot gym- och sportanläggningar under den gångna veckan. En stor andel följer lagstiftning men det finns oklarheter när det gäller avstånd mellan träningsmaskiner. När det gäller efterlevnaden rapporteras den vara generellt hög.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn riktats mot gym- och sportanläggningar. Fokus för tillsynen har fortsatt varit information samt rådgivning och tillsyn har bedrivits via såväl kontroll på plats hos verksamhetsutövare som distanskontroll.

Anledningen är en stor del av anmälningarna från allmänheten har handlat om gym och för att gym är en verksamhet där många människor kan befinna sig på en begränsad yta

Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt efterlever lagstiftningen väl men att förtydliganden om vad som exempelvis är ett rimligt avstånd mellan träningsmaskiner är viktiga för ytterligare informationsinsatser.

Den generella efterlevnaden

Svarsfrekvensen är högre denna vecka – 26 av 33 kommuner har rapporterat in. Vissa kommuner upplever en osäkerhet vad gäller bedömningen av efterlevnad och det är 14 kommuner som angett grad av bedömd efterlevnad. Baserat på de 14 kommunernas svar bedöms efterlevnaden vara generellt hög.

Generella iakttagelser

I Östra Göinge samlas människor utomhus i större omfattning än normalt så här års. Perstorp rapporterar att det är förhållandevis få som använder munskydd i kollektivtrafiken och Burlöv rapporterar om en ökning av avspärrningar i samtliga butiker.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Efterlevandsgraden i kollektivtrafiken fortsätter bedömas som hög. Jämfört med samma vecka föregående år så har resandet med buss minskat med 59 procent.

Vidtagna åtgärder

I Hässleholm har man gått ut med fortsatt uppmaning till distansarbete och delvis/successiv återgång till närundervisning i grundskolan. På Skånetrafikens app kan resenärerna få prognoser om hur många som reser på enstaka turer.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 4. Pdf, 607.6 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt