Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, råd och riktlinjer vecka 52

korgar med många mjukistomtar av olika sortar

Foto: Helen Prytz Mattsson, Mostphotos

Enligt länens sammanlagda bedömning har den generella efterlevnaden minskat något. Försämringen gäller främst handeln, där länen rapporter trängsel i köpcentrum och livsmedelsbutiker. Flera län rapporterar även om trängsel vid postombud.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 51

Medel till hög efterlevnad

I veckans rapportering bedömer 20 av 21 länsstyrelser att efterlevnaden generellt ligger på en medel till hög efterlevnadsgrad. En länsstyrelse rapporterar en mycket hög efterlevnad.

Den generella efterlevnaden

Rapporteringen är till viss del motsägelsefull då den sammanlagda bedömningen av efterlevnaden försämras samtidigt som länen rapporterar en förbättring inom flertalet verksamheter. Områdena som upplevs som problematiska rör handel och paketutlämning.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Resandet har generellt minskat i kollektivtrafiken, vilket sätts samman med gymnasieskolans distansundervisning, stundande julledighet samt skärpta restriktioner. Dock rapporteras det fortfarande om viss trängsel i rusningstid.

Vidtagna åtgärder

Nio län rapporterar att de intensifierat och uppdaterat informationsinsatser. Flera län rapporterar att många kommuner har stängt verksamheter så som bibliotek, badhus, fritidsgårdar, träningsanläggningar och andra samlingslokaler. Flera län rapporterar att de startat planering inför kommande krav på munskydd i kollektivtrafiken.

Behov av åtgärder

Vissa län fortsätter att lyfta fram behov av samordnad kommunikation kring riktlinjer som ett stort åtgärdsbehov. Enskilda län lyfter frågor som riktlinjer för fjällen.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Länen har rapporterat in att det framför allt finns risk för ökad smittspridning i butiker och utlämningsställen.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 52

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.


Kontakt