Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 51

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - ansökan

Kemira Kemi AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken gällande lagring av metanol m.m. på fastigheten Kopparverket 8 i Helsingborgs kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 januari 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 10 december 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Gasum AB slutliga villkor för utsläpp av vatten och metangasavång från biogödsellagringen i tillstånd enligt miljöbalken för biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning på fastigheten Lilla Jordberga 4:49 i Trelleborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 10 december 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Oatly AB tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet med produktion av livsmedel samt rening av processavloppsvatten i en reningsanläggning på fastigheterna Bollspelaren 1 och 12 och Örja 30:12 och 30:2 i Landskrona kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 10 december 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Åhus Hamn & Stuveri AB slutliga villkor enligt miljöbalken samt förlängt prövotiden vad gäller föroreningshalten i dagvattennätet för hamnverksamheten som bedrivs på fastigheten Åhus 558:93 i Kristianstads kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - beslut

Naturreservatet Bäckhalladalen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 10 december 2020 om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunhuset i Simrishamns kommun under tiden 18 december 2020 till 8 januari 2021.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö senast den 8 januari 2021.

Kontakt