Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan, beslut, föreläggande och kungörelsedelgivning inom Miljöskydd, Naturskydd och Vattenskydd

Miljöskydd - ansökan

Econova Garden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne i första hand ansökt om fastställande av slutliga villkor för utsläpp till vatten i tidigare meddelat tillstånd för torvtäktverksamhet på fastigheterna Hagnarp 1:11, Skeinge 2:1, Tulatorp 1:9, 1:11, 1:13, 1:15, 1:17, Åbuen 1:17, 1:19, 1:21, 1:23, 1:26, 1:27, 1:31 i Hässleholms kommun samt Västra Malshult 1:15, 1:17, 1:19, 1:21, 1:22, 2:6 och 2:7 i Osby kommun. Bolaget har i andra hand ansökt om förlängd prövotid till våren 2024.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 januari 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 3 december 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Råbelöfs Fideikommiss AB tillstånd enligt miljöbalken till täkt av reststen på fastigheten Skräddarehus 1:1 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 3 december 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stena Recycling AB slutligt villkor avseende utsläpp av dagvatten i tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet på del av fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - beslut

Naturreservatet Göingeåsen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 26 november 2020 om utvidgning av och ändrade c-föreskrifter och undantag för naturreservatet Göingeåsen gällande fastigheterna del av Nösdala 1:21, Spragleröd 1:7 och 1:8 och del av Nösdala 1:20 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området, Hässleholms kommun. Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun under tiden 11 december 2020 till den 4 januari 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2021.

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna Naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun på fastigheterna Simrishamn Råboa 1:2 (del av) och Simrishamn Sträntemölla 1:2.

Handling som delges: Förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,
205 15 Malmö senast den 19 februari 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Simrishamn under tiden 11 december 2020 till 19 februari 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Vattenskydd - beslut

Genom beslut den 1 december 2020 har Länsstyrelsen Skåne inrättat ett nytt vattenskyddsområde och -skyddsbestämmelser för Galgbackens vattentäkt i Hässleholms kommun.

Det gamla vattenskyddsområdet och föreskrifterna, beslutat av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 12 januari 1971, 11 FS 1984:46, med ändring genom beslut av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 24 september 1984, dnr. 11.184-2454-83, upphävs när detta beslut fått laga kraft.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 11 december 2020, gäller omedelbart även om beslutet överklagas och ska tillämpas istället för de äldre föreskrifterna fram till att dessa upphävs.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2021.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

 

Kontakt