Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 49

Bild på grönsakavdelning i matbutik

Foto: Mostphotos

Åtta län rapporterar om en hög efterlevnad - dock finns det fortfarande brister i livsmedelsbutiker, gallerior och restauranger. Efterlevnaden i kollektivtrafiken varierar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser.

Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 48.

Förändringar i efterlevnaden

Föregående vecka rapporterade fyra län om hög efterlevnad – denna vecka rapporterar åtta län om hög efterlevnad. Trots rapportering om hög efterlevnad upplever länen att trängsel uppstår i livsmedelsbutiker, gallerior och restauranger.

Behov av åtgärder

Majoriteten av länen fortsätter att lyfta behovet av samordnad kommunikation kring riktlinjer – framförallt på grund av de skärpta råden som införts. Några län lyfter behov av riktlinjer för fjällen, preciserad information om återgång till arbete efter att ha varit sjuk i covid-19 och fler utlämningsställen för posthantering inför julen.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Fyra län rapporterar om samarbete med handeln för att minska trängsel i julhandeln. Uppsala, Kalmar, Västmanland och Skåne rapporterar om nya vidtagna åtgärder inom skolan – så som digitala undervisningar och skolmåltider i andra lokaler för att minska trängsel.

Gotland rapporterar om ett gott exempel där många elitmatcher spelas utan publik och i stället sänds matcherna digitalt. I Halland har en trafikskola satt upp plexiglas i bilarna mellan elever och lärare. I Umeå kommun i Västerbotten har man genomfört utskick till etniska föreningar och religiösa samfund där man bland annat länkar till viktig information. På en restaurang i Västmanland håller man på att installera en funktion där kunden kan betala sin beställda mat i förväg.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

I Gävleborg, Västerbotten och Örebro visar rapportering på förbättrade förutsättningar för efterlevnad medan förutsättningar upplevs ha försämrats i Västernorrland. 19 län rapporterar att beläggningsgraden är betydligt lägre än normalläget. Östergötlands län rapporterar om att trängseln generellt är låg men med några få undantag.

Vidtagna åtgärder och goda exempel i kollektivtrafiken

En samlad analys visar på en stor variation i trängsel mellan och inom länen beroende på tid på dygnet och färdavgångar. Sex län upplever positiva effekter av utökade rekommendationer.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 49 Pdf, 222.1 kB.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt