Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 47

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan, beslut och föreläggande inom Naturskydd och Miljöskydd

Miljöskydd - ansökan

Östra Göinge kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för Östra Göinge avloppsreningsverk på fastigheten Knislinge 6:3 i Östra Göinge kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 28 december 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 12 november 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Nevis Gris AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med slaktsvin på fastigheten Hovby 50:95 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget naturminne på fastigheten Bosjökloster 1:113, Höörs kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturminne på fastigheten Bosjökloster 1:113, Höörs kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 december 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 20 november 2020 till den 22 december 2020.

Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Naturskydd - beslut

Naturreservatet Åraslövs mosse

Länsstyrelsen Skånes beslut den 5 november 2020 om utvidgning av och ändrade ordningsföreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunledningsförvaltningen i Hässleholm under tiden 20 november 2020 till 11 december 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 11 december 2020.

Kontakt