Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 46

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan, beslut och föreläggande inom Naturskydd och Miljöskydd

Miljöskydd - ansökan

CW Fisk AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för odling av fisk på fastigheten

Vanneberga 60:1, Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 december 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Maltesholm Fisk AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för odling av fisk på fastigheten Maltesholm 1:5, Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 december 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 5 november 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Atria Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet med slaktkyckling på fastigheterna Norje 16:22 och Norje 17:18 i Sölvesborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 5 november 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Simrishamns kommun ändringstillstånd enligt miljöbalken för installation av poleringssteg för avskiljning av läkemedelsrester m.m. vid Kiviks avloppsreningsverk på del av fastigheten Mellby 3:121 i Simrishamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

Handling som delges: Förslag till ändrade föreskrifter och ändrad geografisk utbredning av naturreservatet Fyledalen i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 25 januari 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo, Tomelilla och Ystad under tiden 13 november 2020 till 25 januari 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt