Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 44

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökningar, beslut och föreläggande inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - Ansökan

Erik Andersson och Emil Andersson har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Skibaröd 1:1 i Eslövs kommun. Ansökan avser hållande av unghöns, inklusive tuppar, alternativt slaktkyckling. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 december 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservaten Bölsåkra-Tranekärr naturreservat, Görslövsåns mader, Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn, Nabbens naturreservat, Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat, Skäret och Väsby strandmark.

Länsstyrelsen Skånes beslut den 22 oktober 2020 om nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i ovan nämnda naturreservat i Höganäs kommun hålls tillgängliga hos aktförvararen på Kommunkansliet i Höganäs under tiden 30 oktober 2020 till 20 november 2020.

Besluten finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Besluten kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 november 2020.

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Grönhult i Kristianstads kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter del av Hörröds-Grönhult 6:3 i Kristianstads kommun och dikningsföretaget Hörröds-Grönhult dikningsföretag av år 1929 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut om bildande av naturreservatet Grönhult i Kristianstads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 december 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på Medborgarcenter, Kristianstads kommun under tiden 30 oktober 2020 till den 4 december 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt