Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökningar och Beslut inom Miljöskydd

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 15 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB ändring av villkor 16, gällande elanslutning för fartyg vid kaj, i gällande tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 15 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Killebergs Torvindustri AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för torvtäkt på fastigheten Blackatorp 2:1 i

Osby kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut och föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna Naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun på fastigheterna

Simrishamn Tobisborg 1:1 (del av), Simrishamn Gladsax 8:7, 133:7, 34:24, 34:27, 34:29, 34:85 (del av), 34:97 (del av), 34:98 och Simrishamn Gladsax GA:3

Handling som delges: Förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,205 15 Malmö senast den 27 november 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Simrishamn under tiden 23 oktober 2020 till 27 november 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Wanås

Länsstyrelsen Skånes beslut den 8 oktober 2020 om bildande av naturreservatet Wanås på del av fastigheterna Vanås 3:12 och Knislinge 15:2, Östra Göinge kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen kommunkansliet i Östra Göinge kommun under tiden 23 oktober 2020 till den 13 november 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 november 2020.

Kontakt