Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, råd och riktlinjer vecka 41 och förslag till riktlinjer

Personer som står och väntar vid busskur.

Foto: Mostphotos

Fler än hälften av Sveriges län beskriver att verksamheter generellt ger förutsättningar till god efterlevnad. De risker som uppstår kommer av att allmänheten slarvar och inte håller avstånd. Ett gott exempel på åtgärd finns bland annat i Norrköping. Där har en gymnasieskola upprättat en kroppstemperaturskanner som snabbt ska avgöra om elever och lärare kan gå till skolan.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 40.

Generellt hög efterlevnad

Trots att länen rapporterar en medelhög till hög efterlevnad uppstår det trängsel i framför allt gallerier och idrottsanläggningar. Generellt finns det bra förutsättningar till god efterlevnad - riskerna uppstår av att allmänheten slarvar. Några län rapporterar att unga vuxna sköter sig sämst.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Länen har vidtagit en mängd olika åtgärder för att minska smittorisk - bland annat sker kontunerliga kommunikationsinsatser, skyltningar och markeringar. Man använder sig även av storytelling där personer som drabbats av covid-19 berättar om sin situation. En kommun rapporterar att miljöavdelningen genomför tillsyn under tider, som till exempel lunchtid, då det antas vara stort besökstryck på serveringsställen.

Fler än hälften av länen ser ett behov av åtgärder kopplat till information till allmänhet, bland annat riktade insatser mot unga och äldre. Ett fåtal län uttrycker oro inför hösten och vintern då man förväntar sig ett ökat resande. Ett annat behov av åtgärder är nationella riktlinjer för vad som räknas som trängsel och mandat/ansvarsfördelning kring vem som ska ingripa.

Goda exempel

I Östergötland har en gymnasieskola i Norrköpings kommun upprättat en kroppstemperaturskanner som avgör om elever och lärare kan gå till skolan. Ett annat gott exempel är Lessebo kommun i Kronoberg som via det kommunala bostadsbolaget gör en riktad kampanj på flera språk där information delas ut i brevlådorna. De som inte kan läsa får informationen muntligt.

Goda exempel i kollektivtrafiken

”Gå för Göteborg” uppmanar till att undvika onödigt resande genom att informera om avståndet mellan olika hållplatser. En liknande kampanj i Uppsala stad uppges ha gett god effekt och det är nu mindre trångt på stadens bussar.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 41.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt