Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttranden om Malmös och Perstorps områdesbegränsning för egenbosatta asylsökande

ingen

Länsstyrelsen Skåne har idag tagit ställning till Malmö stads och Perstorps kommuns anmälningar om att undanta områden från ebo-lagstiftningen. Därmed har Länsstyrelsen yttrat sig över samtliga sex skånska kommuner som haft möjlighet att anmäla områdesbegränsning enligt regeringens beslut.

Sammanvägd bedömning

– Med tanke på den korta tidsramen anser vi att kommunerna i Skåne har gjort ett bra jobb med sina underlag. Det här är en ny lagstiftning och vi får tillsammans utveckla vårt arbete med detta framöver. Bedömningarna är komplexa. Alla demografiska statistikområden skiljer sig exempelvis åt och är inte fullt jämförbara. I Länsstyrelsens yttranden är det en sammanvägd bedömning som görs i varje enskilt fall, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.

I dag har Länsstyrelsen fattat beslut om två yttranden över underlag inför anmälan till Migrationsverket om områdesbegränsning för egenbosatta asylsökande (ebo).

Malmö stad

Länsstyrelsen invänder mot Malmö stads förstahandsalternativ att undanta hela kommunen, men har inga invändningar mot andrahandsalternativet: att Malmö stad anmäler 97 av 192 demografiska statistikområden som undantag.

– Vi anser inte att det i samtliga 192 demografiska områden i Malmö stad finns sådana sociala och ekonomiska förhållanden som motiverar en anmälan av hela kommunen. Att anmäla hela kommunen som undantag från ebo-lagstiftningen får dessutom anses strida mot bestämmelsernas syfte. Vi har däremot inga invändningar mot andrahandsalternativet där Malmö stad gjort en tydlig och väl avvägd analys. Vår bedömning är att kommunen har motiverat valet av områden utifrån gällande bestämmelser och redovisat detta på ett tydligt sätt, säger länsöverdirektör Ola Melin.

Yttrande över Malmö stads anmälan Pdf, 276.1 kB.

Perstorps kommun

Länsstyrelsen har inga invändningar mot att Perstorps kommun anmäler hela kommunen som undantag från ebo-lagstiftningen.

Perstorps kommun är minst, både geografiskt och befolkningsmässigt, av de 32 kommuner i landet som har möjlighet att anmäla områdesbegränsning. I det här fallet har Länsstyrelsen inga invändningar mot kommuns anmälan att undanta hela kommunen.

– Perstorps kommun beskriver att det finns socioekonomiska utmaningar för hela befolkningen utifrån flera faktorer och att segregationen är utbredd i hela kommunen. Åstorps fem demografiska statistikområden förhåller sig till och påverkar varandra på ett annat sätt än i större kommuner, säger Ola Melin.

Yttrande över Perstorps kommuns anmälan Pdf, 282.2 kB.

Tidigare beslut:

Helsingborgs stad 200917: Pdf, 216.4 kB. Länsstyrelsen Skåne har inga invändningar mot att Helsingborgs stad undantar 38 av 80 demografiska statistikområden från egen bosättning för asylsökande.

Landskrona kommun 200924 Pdf, 216.7 kB.: Länsstyrelsen Skåne invänder mot Landskrona kommuns förstahandsalternativ att undanta hela kommunen, men har inga invändningar mot att kommunen undantar 12 av 23 demografiska statistikområden.

Åstorps kommun 200930 Pdf, 198.8 kB.: Länsstyrelsen har inga invändningar mot Åstorps kommuns anmälan att undanta hela kommunen, tio av tio demografiska statistikområden.

Kristianstads kommun 201001 Pdf, 143.1 kB.: Länsstyrelsen har inget att invända mot anmälan om att Kristianstads kommun undantar 10 av kommunens totalt 47 demografiska statistikområden.

Om undantag av områden för egenbosatta asylsökande

Sedan den 1 januari 2020 gäller att asylsökande kan förlora rätten till ersättning om de bosätter sig i vissa områden med socio­ekono­miska utmaningar. Där­igenom förväntas fler asyl­sökande i stället välja att bo i områden med bättre förut­sätt­ningar för ett håll­bart mottagande.

32 utvalda kommuner får anmäla till Migrations­verket Länk till annan webbplats. att ett eller flera områden i kommunen ska omfattas av regle­ringen. Regeringen beslutade i somras om ett nytt anmäl­nings­­förfarandet där läns­styrelsen ges möjlighet att för­hindra att ett område anmäls om det står klart att områdets sociala och ekono­miska förhål­landen inte moti­verar en anmälan. Det ändrade anmälningsförfarandet trädde ikraft 15 augusti 2020.
Källa: Regeringen.se

Kontakt