Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 40 samt goda exempel på åtgärder

Personers ben som korsar ett övergångsställe

Foto: Mostphotos

Efterlevnaden i Sverige fortsätter att ligga på nivån medelhög till hög – med viss försämring vad gäller att följa rekommendationer. Behov av informationskampanjer för unga vuxna rapporteras in och en kommun rapporterar om goda exempel för att utföra smittosäkra sportturneringar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 39.

Generellt hög efterlevnad

Trots att länen rapporterar in en medelhög till hög efterlevnad syns det en viss försämring vad gäller allmänhetens noggrannhet med att hålla avstånd och att följa andra rekommendationer på offentliga platser.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Olika län har vidtagit en mängd olika åtgärder för att minska smittorisk - bland annat sker kontunerliga kommunikationsinsatser, skyltningar och markeringar. Länen rapporterar om förändringar i arbetssätt, fysisk distansering och information om begränsningar vid offentliga lokaler som vidtagna åtgärder från föregående vecka.

Ett behov av åtgärder är uppföljning av brister i butik, gym och andra offentliga lokaler. Ett annat behov som efterfrågas är informationskampanjer för unga vuxna, för ökad förståelse om betydelsen om smittskyddande distans.

Goda exempel

I Halland rapporterar en kommun att vissa gym har en särskild lösning så att personer som är 70+ har möjlighet att träna enskilt. I samma kommun har man genomfört en basketturnering för barn på ett smittsäkert sätt. Längre tid mellan matcherna, ingen publik, flera matsalar, sanering av omklädningsrum efter varje lagbesök, affischer, handspritstationer och bollsanering är åtgärder som bidragit till en smittsäker turnering. Malung-Sälens kommun har tagit fram en kluster-smittoplan och i Mora kommun har skolhälsovården tagit fram filmer riktade till högstadie- och gymnasieelever.

Goda exempel i kollektivtrafiken

I Umeå och Lycksele har man, på busstationer och Länstrafikens försäljningsställen, monterat golvdekaler med ”håll avstånd”-budskap på. Hallandstrafiken följer upp trängsel veckovis som sedan presenteras via Hallandstrafikens hemsida. Syftet är att uppmärksamma turer med mest trängsel och samtidigt uppmana resenären att välja en annan tur om så är möjligt.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 40

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktperson

Fredrik Kristell

Krisledningschef, Länsstyrelsen Skåne

010 - 224 12 32

fredrik.kristell@lansstyrelsen.se

Kontakt