Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 39

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan inom miljöskydd och föreläggande inom naturskydd.

Miljöskydd - Ansökan

Råbelöfs Fideikommiss AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av reststen på fastigheten Skräddarehus 1:1 i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 oktober 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kungörelsedelgivning Naturskydd - Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Göingeåsen i Hässleholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Del av Nösdala 1:21, Spragleröd 1:7 och 1:8 och del av Nösdala 1:20, Hässleholms kommun, samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande 2020-09-16 förslag till utvidgning av och ändrade c-föreskrifter och undantag för naturreservatet Göingeåsen i Hässleholms kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 30 oktober 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 25 september 2020 till den 30 oktober 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt