Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Kärrknipprot. Foto: Maria Sandell

Kärrknipprot. Foto: Maria Sandell

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver en del insatser för att åter kunna brukas.

Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel av EU:s Life-fond i syfte att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur.

- Pengarna kommer att göra stor skillnad. Det är glädjande att vi tillsammans med markägare och djurhållare kan få tillbaka fler av våra blommande ängar och betesmarker. Effekterna blir också större nu när vi är så många länsstyrelser som samarbetar, säger Ingela Lundqvist, chef på Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne.

Projektet kallas för Life RestoRED och har Länsstyrelsen Östergötland som så kallad lead partner. Övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027.

I Skåne kommer vi att röja bort salix och al i strandängarna längs Helge å och Hammarsjön, särskilt i Hovby ängar, Åby ängar och Åsumallet. Vi kommer även att restaurera de kustnära betesmarkerna i Edenryd och Tosteberga i nordöstra Skåne, samt på Bjärehalvön i nordväst. Arbetet innebär röjning men också en del stängsling för att få betesdjur på plats.

För att säkra att det finns entreprenörer som kan och vill jobba med naturvård, restaurering och skötsel i framtiden har ett samarbete med naturbruksgymnasier i alla län inletts. Inom projektet kommer kunskapsnivån om hur man arbetar med restaurering och skötsel i värdefulla naturområden att höjas hos framtidens entreprenörer och landskapsvårdare.

Kontakt