Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 32

Uteservering under sommaren med mycket folk

Flera län har rapporterat om en lägre efterlevnad under vecka 31 och att försiktighetsåtgärderna fortsätter att minska. Verksamheter och restauranger uppges ha en hög efterlevnad. Däremot rapporteras turister och besökare vara mindre benägna att följa riktlinjerna.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 31.

Lägre efterlevnad i flera län och en fortsatt trötthet bland allmänheten

Flera län anger att de har fått rapporter om att efterlevnaden har försämrats de senaste veckorna. Många turistmål har fortsatt ett högt antal besökare och med det följer ökad trängsel och man rapporterar att turister och besökare är mindre benägna att följa rekommendationerna.

– ­Flera län rapporterar att försiktighetsåtgärderna har minskat i alla åldrar, och den senaste veckan förefaller även personer i riskgruppen 70+ blivit något sämre på att följa restriktionerna. Framför allt handlar det om att man inte håller avstånd till varandra. Det är tydligt att det finns en trötthet i samhället, och det visar på vikten av att vi alla jobbar hårt för att fortsätta hålla ut, säger Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Efterlevnaden uppges vara väderberoende. Vid vackert väder uppstår avståndsproblem vid stränder, barer och restauranger. Vid sämre väder är det låg efterlevnad i butiker och köpcentrum. Vid barer och restauranger rapporteras det om sämre efterlevnad under sena kvällar och helger.

Hög efterlevnad där det finns föreskrifter

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare.

Fortsatt oro för ökad trängsel i kollektivtrafik vid skolstart

Generellt rapporterar länen fortfarande om en lägre beläggningsgrad jämfört med föregående år men flera län rapporterar att resandet ökat på senare tid. Resandet väntas fortsätta öka, inte minst när gymnasieskolorna åter öppnar.

Åtgärder i kollektivtrafiken

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna i kollektivtrafik har varit omfattande i de flesta län. Flera län har appar och webbsidor som visar aktuell beläggning i kollektivtrafiken. Ett positivt exempel som lyfts fram är kampanjen Gå för Göteborg som visar resenärer antal steg mellan hållplatser för att uppmuntra till promenader.

En tredjedel av länen rapporterar att lokaltrafiken sätter in fler eller extra långa fordon vid behov i rusningstid. Några län rapporterar att man nått maxkapacitet och inte har möjlighet till ökning även om efterfrågan skulle öka.

Länsstyrelserna rapporterar att kommuner och regioner söker former för att motverka trängsel i kollektivtrafiken när skolterminen börjar. Det rapporteras också om ett behov av att ha möjlighet att avvisa resenärer av smittskyddsskäl. Det efterfrågas även resurser till mer personal, exempelvis trafikvärdar, i kollektivtrafiken.

Andra vidtagna åtgärder

Flera län rapporterar att åtgärder har vidtagits i stor utsträckning. Ett exempel är att fler kommuner använder trivselvärdar och trängselvakter för att sprida information och påminna om att hålla avstånd.

Behov av åtgärder

Det rapporteras om ett fortsatt behov av informationsinsatser för att kunna uppnå en högre efterlevnad, exempelvis material som uppmanar till uthållighet. Flera aktörer fortsätter att lyfta behovet av mer nationellt samordnade informations- och kommunikationsinsatser.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 32

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/skane

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner


Marcus Björklund
Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 010- 224 12 60

E-post till Marcus Björklund

Kontakt