Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 31

Uteservering under sommaren med mycket folk

Flera län har rapporterat om en lägre efterlevnad vecka 31 och att försiktighetsåtgärderna har fortsatt minska. Det finns en bristande efterlevnad i offentliga miljöer och trängseln har ökat bland alla åldrar. Rapportering om oro kring ökad trängsel vid skolstart i kollektivtrafiken fortsätter och behov av åtgärder vid kollektivtrafik efterfrågas.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner.

Lägre efterlevnad i flera län och en fortsatt trötthet bland allmänheten

På många turistmål rapporteras en ökning i antalet besökare och med det ökad trängsel. Det rapporteras om att turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta. Flera län rapporterar även att försiktighetsåtgärderna har fortsatt minska, vilket uppfattas bero på en viss trötthet bland allmänheten. Efterlevnaden för olika verksamheter och platser fortsätter att variera beroende på väder.

Det rapporteras om bristande efterlevnad i offentliga miljöer och att trängsel har ökat de senaste veckorna både bland 70+ och yngre, speciellt i samband med helger och kvällar.

Hög efterlevnad där det finns föreskrifter

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av föreskrifter, även om dessa inte alltid följs av besökare.

Fortsatt oro för ökad trängsel i kollektivtrafik vid skolstart

Generellt rapporteras det fortfarande om en lägre beläggningsgrad jämfört med föregående år men flera län rapporterar om ett ökat resande. Resandet väntas att fortsätta öka framöver, inte minst när gymnasieskolorna åter öppnar.

Åtgärder har vidtagits i kollektivtrafiken men behov efterfrågas

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna i kollektivtrafik har varit omfattande i de flesta län. Information om att hålla avstånd, visa hänsyn och att undvika onödiga resor har spridits via olika kanaler, sociala medier, annonseringar, skyltningar på bussar och hållplatser, informatörer på bussar med flera. En tredjedel av länen rapporterar att lokaltrafiken sätter in fler eller extra långa fordon vid behov i rusningstid.

Vid kollektivtrafik rapporteras det om ett behov av att hitta former för att motverka trängsel innan skolstart. Det rapporteras också om ett behov av att ha möjlighet att avvisa resenärer av smittskyddsskäl. Det efterfrågas även fastställda kriterier för vad som innebär trängsel inom kollektivtrafiken.

Åtgärder har vidtagits i stor utsträckning

Flera län rapporterar att åtgärder har vidtagits i stor utsträckning. Flera kommuner samverkar med lokalt näringsliv och rapporterar om möjligheter för riskgrupper att handla utanför ordinarie öppettider. Länen rapporterar även om utökade möjligheter för handhygien på olika verksamheter och allmänna platser samt utökade möjligheter att rapportera trängsel via e-tjänster hos kommuner.

Behov av åtgärder

Det rapporteras om ett fortsatt behov av åtgärder gällande information för att kunna uppnå en högre efterlevnad. Flera aktörer fortsätter att lyfta behovet av mer nationellt samordnade informations- och kommunikationsinsatser.

Det har även uppmärksammats att frekvensen på städning och tillsyn av toaletter kan behöva ökas, speciellt i offentliga miljöer.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 31

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner


Fredrik Kristell
Krisledningschef
Telefon: 010- 224 12 32

E-post till Fredrik Kristell

Kontakt