Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 28

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan och Naturskydd - Föreläggande.

Miljöskydd - Ansökan

Nevis Gris AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med gris på fastigheten Hovby 50:95 i Kristianstad kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Wanås i Östra Göinge kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: del av fastigheterna Vanås 3:12 och Knislinge 15:2, Östra Göinge kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut den 1 juli 2020 om bildande av naturreservatet Wanås i Östra Göinge kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 31 augusti 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Östra Göinge kommun under tiden 10 juli 2020 till den 31 augusti 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt