Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

NCC Industry AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor för efterbehandling enligt miljöbalken på fastigheten Torups-Svenstorp 3:5 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 augusti 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 25 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Filborna Resurs AB förlängd igångsättningstid enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheten Filborna 33:2 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 25 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet på fastigheterna Karlshamn 9:75 och Skyffeln 4 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Regeringen har i beslut den 7 maj 2020 beslutat att upphäva Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 maj 2016 avseende utvidgade strandskyddsområden inom fastigheten Yngsjö 2:4, område 1, Kristianstads kommun. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd inom fastigheten Yngsjö 2:4, område 1, har därmed upphört att gälla.

Regeringens beslut hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på Medborgarcentrum i Kristianstads kommun under tiden 3 juli till den 7 augusti 2020.

Beslutet finns även på Länsstyrelsens hemsida under adress: https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html#regeringsbeslutomupphavande Länk till annan webbplats.

Kontakt