Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Simrishamns kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för installation av aktivt kolfilter på Kiviks avloppsreningsverk på del av fastigheten Mellby 3:121 i Simrishamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 4 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Motorbanan Ring Knutstorp tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon på del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Svalövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 4 juni 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat VIDA HN AB slutligt villkor för utsläpp av kolmonoxid från sågverksverksamheten på fastigheterna Hästveda 55:1 och 6:49 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagen utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster, Klippans kommun.

Handlingarna berör följande fastighet: Herrevadskloster 2:84, Klippans kommun.

Handling som delges: Föreläggande den 3 juni 2020 gällande utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster i Klippans kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 augusti 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Klippans kommun under tiden 12 juni 2020 till den 14 augusti 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt