Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 23

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 28 maj 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ystad Hamn Logistik AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för ett ökat antal fartygsanlöp till totalt 5 100 per år, samt en avgränsning av verksamhetsområdet till fastigheterna del av Hamnen 2:2 m.fl. i Ystads kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturminnet Bok, Stora Bjärnarp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 27 maj 2020 om upphävande av naturminnet Bok, Stora Bjärnarp på fastigheten Svalöv Stora Bjärnarp 3:1 Svalövs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Svalöv under tiden 5 juni 2020 till 26 juni 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 juni 2020

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Gyetorp i Bromölla och Kristianstad kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Del av Gyetorp 1:1 och Tosteberga 28:1 och oregistrerat samfällt fiske för Tosteberga hemman i Kristianstads kommun och del av Gualöv 5:2 och Gualöv 61:1, 65:1 i Bromölla kommun och oregistrerat samfällt fiske för Gualövs hemman, i Bromölla kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Gyetorp i Bromölla och Kristianstad kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 augusti 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos kommunkansliet i Bromölla kommun och medborgarkontoret i Kristianstads kommun under tiden 5 juni 2020 till den

14 augusti 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt