Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 22

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 20 maj 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Preem AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för en årlig lagring och hantering av 200 000 ton råtalldiesel inom ramen för gällande tillstånd om totalt 500 000 ton petroleumprodukter, på fastigheterna Söder 1:3 m.fl. i Helsingborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Interimistiskt förbud

Länsstyrelsen Skånes beslut den 19 maj 2020 om förbud mot att beträda område på fastigheten Dragesholm 1:6 inom naturreservatet Klöva hallar i Svalövs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Svalöv under tiden 29 maj 2020 till 19 juni 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 juni 2020

Kontakt