Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bygga häststall – förprövning och bygglov

Fem islandshästar underifrån. Foto: MostPhotos

Är du hästägare och vill bygga ett häststall, boxar eller vindskydd? Kom ihåg att förprövning hos Länsstyrelsen ska inte förväxlas med ett bygglov hos kommunen. En byggnation kan alltså kräva både bygglov och förprövning.

Förprövning av häststall – högst aktuellt

Vid byggnation av häststall krävs det i vissa fall bygglov hos kommunen men tyvärr så är det många hästägare som glömmer att ansökan om förprövning. Därför har Länsstyrelsen Skåne kontaktat kommunerna för att uppmuntra kommunerna att i samband med handläggning av bygglovsansökningar även skicka ut information om förprövning till sökande.

Länsstyrelsen Skåne vill även uppmärksamma hästägare på att förprövning av stall måste göras hos Länsstyrelsen innan byggnationen påbörjas. Förprövning är en form av bygglov som godkänner byggplanerna ur djurskyddslagstiftningen och gäller såväl ombyggnationer, tillbyggnationer, och nybyggnationer av stall, uteboxar, ligghallar och andra förvaringsutrymmen för hästar och lantbruksdjur. Du ska ansöka om förprövning om det efter den planerade åtgärden kommer att finnas 5 eller fler hästplatser på fastigheten exempelvis om du har ett stall med plats för tre hästar och vill bygga två uteboxar så ska uteboxarna förprövas innan de byggs.

Att tänka på inför förprövning och stallbyggnation:

 • Kontakta Länsstyrelsens byggnadskonsulenter på 010-224 10 00 om du har frågor kring förprövning och mer information finns på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsida. Förskrifter och allmänna råd om hästhållning finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Ansöka om förprövning, handläggningen är på ca 8 veckor från komplett ansökan. Byggnationen får inte påbörjas fören Länsstyrelsen har fattat ett beslut om ärendet.
  - Ifylld ansökningsblankett och eventuellt kompletterande information till din ansökan.
  - Situationsplan som visar avstånd mellan befintliga och planerade byggnader, samt vad byggnaderna används till.
  - Planritning som är måttsatt och skalenlig där inredning,
  vatten- och utfodringsanordningar, ventilationsöppningar, dörrar och gångar, dagsljusinsläpp, avlopp, hygienutrymmen, brandcellers avgränsning m.m. är utsatta.
  - Sektionsritning som är måttsatt och skalenlig av de tvärsnitt som behövs med höjd på väggar och inredning, nivåskillnader i golvet, ventilationsöppningarnas och dagsljusinsläppens placering m.m.
 • Förprövningen är gratis men att bygga utan förprövning eller påbörja byggnation innan du har fått ett förprövningsbeslut innebär en avgift på 12 000 kr eller 24 000 kr och byggnaden måste godkännas av Länsstyrelsen i efterhand för att få användas för djurhållning.
 • Ta hjälp av konsult som är inriktad på stallbyggnationer och stallventilation om du är osäker på något rörande ditt stallbygge.
 • Information om brandskydd och elinstallationer inom lantbruket och hästnäringen finns på Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) webbplats. Länk till annan webbplats.

Förprövning innan du ska bygga för hästar

Förprövning är en form av bygglov som godkänner byggplanerna ur djurskyddssynpunkt. Förprövning ska du söka hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du måste söka hos kommunen. En byggnation kan alltså kräva både bygglov och förprövning.
Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts för något annat än sådan djurhållning eller djuruppfödning som du planerar att använda den till. Förprövningen finns för att länsstyrelsen ska kunna bedöma om dina byggplaner uppfyller kraven som gäller för:

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • utfodrings- och dricksvattenanordningar
 • stallklimat och luftkvalitet
 • brandskydd

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen

Tänk på att du inte får börja bygga förrän länsstyrelsen godkänt förprövningen. För ansökan om förprövning av häststallar finns en särskild blankett (D173 A) som ska fyllas i. Blanketten finns att hämta på vår webbplats.

 • Skicka med tydliga och detaljerade ritningar. Se till att ritningarna är skalenliga och var noga med att sätta ut mått på dem. Du ska skicka med både en planritning och en sektionsritning samt en situationsplan som visar byggnadens placering på gården.
 • Beskriv inredning, utrustning och tekniska system. Du kan till exempel hänvisa till ritningarna eller skicka med bilagor som t.ex. produktbroschyrer, beskrivningar, foton m.m.
 • När du bygger enklare byggen kan du oftast redovisa de uppgifterna som behövs på blanketten och på plan- och sektionsritningarna.

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja

När länsstyrelsen har granskat dina ansökningshandlingar får du ett beslut. Om länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga. När stallet är färdigbyggt ska länsstyrelsen besikta det innan det tas i bruk.

Dyrt att bygga utan förprövning

Det kostar ingenting att förpröva ett stall. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du ägde stallet när byggnationen utan förprövning utfördes kan du behöva betala en avgift som är 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på åtgärdens omfattning. Du kan bli tvungen att betala avgiften ända upp till fem år efter det att åtgärden vidtogs. Om du genomför en åtgärd som kräver förprövning utan att ha förprövat ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet. Om stallet ändå uppfyller djurskyddsbestämmelserna ska länsstyrelsen godkänna det i efterhand genom en så kallad efterprövning.

Ibland behöver du inte förpröva

Du behöver bara förpröva om antalet hästar som ryms på fastigheten efter att åtgärden är klar kommer att vara 5 eller fler. Du behöver inte förpröva:

 • om du reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planlösning
 • tillfälliga sjukboxar
 • tillfälliga boxar som uppförs i anslutning till tävling och som tas bort inom fem dygn från det att tävlingen är avslutad
 • ligghallar som rymmer högst 10 hästar (med ligghall menas ett stall med liggplatser för lösgående djur där djuren inte hålls instängda i stallet utan själva kan välja när de vill använda det).
 • Du behöver heller inte förpröva om den enda åtgärden du ska göra i stallavdelningen är att uppföra en permanent sjukbox avsedd för 1 häst och det inte finns sjukboxar i avdelningen sen tidigare.


Även om du inte behöver förpröva måste du alltid följa gällande bestämmelser. Mer information finns på vår sida om djurstallar.

Kontakta gärna oss byggnadskonsulenter om du har frågor.

Kontakt