Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 19

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Karlshamns hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken vad gäller tidpunkt för krav på elanslutning till färjor i linjetrafik i Stillerydshamnen på fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juni 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Salico AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror på fastigheten Ackumulatorn 2 i Helsingborgs kommun. Ansökan gäller en produktion om 15 500 ton per år.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 juni 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 29 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bröderna Björklunds Grus AB tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten Östad 8:43 m.fl. i Bromölla kommun bedriva täkt av sand, grus och morän. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2030. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 29 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Swerock AB slutliga villkor för halten suspenderat material i utgående vatten från täkten på fastigheterna Ågerup 2:26 m.fl. i Sjöbo kommun och Slimminge 64:3 m.fl. i Skurups kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt