Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 16

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Anders Johansson har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med bl.a. nötkreatur på fastigheterna Vomb 1:3, Kungsholmen 1:1 och del av Silvåkra 1:34 i

Lunds kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 22 maj 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 8 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Finja Betong AB tillstånd enligt miljöbalken för täkt av sand och morän, sortering av sand och morän med hjälp av vatten och mottagning av torv för inblandning i sand på fastigheterna Kälkestad 8:4 samt del av Kiaby 94:2, 12:9, 101:2, 11:20 och 77:1 i Kristianstads kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 maj 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 29 april 2020

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt