Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 15

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Karlshamns Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för en årlig hantering och mellanlagring av 8 000 ton spillolja och sludge inom hamnverksamhet på fastigheterna Karlshamn 9:75 och Skyffeln 4 i Karlshamns kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 maj 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Trolle Ljungby AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Trolle Ljungby 1:1 i Kristianstads kommun. Ansökan avser tillstånd till djurhållning motsvarande 3 568 platser för slaktsvin och 399 djurenheter nöt i ett steg 1 och 5 068 platser för slaktsvin och 399 djurenheter nöt i ett steg 2. Utökning sker inom befintliga stallbyggnader. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 maj 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

 

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 2 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Ball Beverage Packaging Fosie AB tillstånd enligt miljöbalken för produktion av högst 2 400 miljoner aluminiumburkar per år på fastigheten Järnåldern 5 samt del av fastigheten Fosie 165:266 i Malmö kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 maj 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 23 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 2 april 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat JM Granit AB tillstånd enligt miljöbalken för täkt av berg på fastigheten Vånga 6:3 i Kristianstads kommun. Bolaget får bryta maximalt 600 000 ton berg under 20 år. Maximalt 30 000 ton berg får brytas per år. Krossning av reststen får ske under begränsad tid. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 7 maj 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 23 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt