Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 14

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Bjärlöv 39:1 i Kristianstads kommun. Ansökan omfattar:

  • täkt av totalt 1 500 000 ton bergmaterial och överlagrande jord,
  • årlig losstagning av maximalt 50 000 ton berg och överlagrad jord,
  • årlig kross av maximalt 100 000 ton reststen med möjlighet att
  • krossa 200 000 ton reststen under 5 valfria år av tillståndstiden.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 maj 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

SwedSafe AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av högst 500 ton polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) per kalenderår på fastigheten Rådjuret 11 i Hässleholms kommun

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 26 mars 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bröderna Hall AB slutliga villkor och fastställt ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Angsholm 4:1 i Hässleholms kommun.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast 30 april 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 16 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 26 mars 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Lyckeby Culinar AB tillstånd enligt miljöbalken till framställning av högst 25 000 ton livsmedelsprodukter på fastigheten Fjälkinge 3:32 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 april 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 16 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservaten Bölsåkra-Tranekärr naturreservat, Görslövsåns mader, Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn, Nabbens naturreservat, Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat, Skäret och Väsby strandmark i Höganäs kommun.

Handlingar som delges: Förslag till beslut om revidering av ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i naturreservaten Bölsåkra-Tranekärr, Görslövsåns mader, Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn, Nabben, Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat, Skäret och Väsby strandmark i Höganäs kommun

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 3 juli 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen i stadshuset i Höganäs under tiden 3 april 2020 till 3 juli 2020. De finns även som pdf-filer på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Naturskydd - Beslut

Biotopskyddsområde

Länsstyrelsen Skånes beslut den 26 mars 2020 om bildande av biotopskyddsområde Bråån på del av fastigheten Åkarp 7:1 i Hörby kommun. hålls tillgängligt på hos aktförvararen på Hörby kommun under tiden 3 april 2020 till den 24 april 2020.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 april 2020.

Kontakt