Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 19 mars 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Helsingborgs Hamn AB ändringstillstånd enligt miljöbalken innebärande att tillståndet gäller till och med den 30 november 2025 för den del av fastigheten Söder 1:10 (väster om Sjögatan), Helsingborgs kommun, som omfattas av planbestämmelser om tillfällig markanvändning.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 april 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast den 9 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Interimistiskt förbud

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 mars 2020 om förbud mot att beträda område på fastigheten Dragesholm 1:6 inom naturreservatet Klöva hallar i Svalövs kommun hålls tillgängligt på kommunhuset i Svalöv under tiden 27 mars 2020 till 17 april 2020.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Kontakt