Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

Skånsk skogsstrategis logga

Den skånska skogsstrategin är nu klar för remissrunda. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Landshövding Anneli Hulthén och styrgruppens ordförande Ann Marke, LRF, ser det breda anslaget och dialogen som vägen framåt.

– Skånes yta är täckt till 38 procent av skog, vilket gör den till en betydande resurs utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skåne är med sitt klimat och sin lövskog också ett unikt skogslän, säger Ann Marke från LRF och som är styrgruppens ordförande.

Styrgruppen har lagt ner ett stort arbete med att fånga upp de behov och möjligheter som finns för den skånska skogen, med hjälp av djupintervjuer och stormöten, något som lett till en insatsplan med förslag på hela 82 aktiviteter.

Skogsstrategin går nu ut till ca 100 remissinstanser som tillsammans representerar ett brett spektrum för skogens intressenter. Den finns också att tillgå för alla som har intressen av skogen och dess utveckling på www.skanskskogsstrategi.se Länk till annan webbplats. .

– Liksom styrgruppen har en bred sammansättning så vill vi också ha en bred respons för vårt förslag. Vi tror att det är en bred dialog som är vägen fram för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, säger Ann.

– Vi gör det här tillsammans och det gäller att vi lyssnar på varandra i diskussionen. Utmaningen ligger i att det finns så många intressen på en så liten yta. Den skånska skogen är så unik och den viktigaste frågan för Skånsk skogsstrategi är att också ta höjd och bredd för ett förändrat klimat, säger landshövding Anneli Hulthén.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.

Ann Marke, LRF Skåne, styrgruppens ordförande, 070 - 437 24 85
Åke Högman, kommunikatör, ake@sbbs.se, 070-812 75 73

 

Ytterligare bakgrund om arbetet samt hur du kan ge synpunkter

Arbetet med att ta fram regional skogsstrategi är ett uppdrag till samtliga län från regeringen för att bidra till målen Länk till annan webbplats. i det nationella skogsprogrammet Länk till annan webbplats..

Vi påbörjade arbetet hösten 2018 och under vintern 2018/2019 genomfördes ett stort antal intervjuer med intressenter för att identifiera det som var särskilt viktigt för Skåne.

Avstämning och komplettering av underlag och inspel gjordes hösten 2019 vid två öppna dialogmöten med totalt ca 100 externa deltagare.

Digital återkoppling

Vi vill nå så många som möjligt som sitter inne med kunskap om skogen och kloka lösningsförslag på de utmaningar som finns i det nationella skogsprogrammet.

Därför ger vi nu alla möjlighet att bidra med synpunkter på de förslag som vi hittills tagit fram genom att svara digitalt via en enkät, t o m 30 april 2020.

Skånsk skogsstrategi presenteras inte som ett dokument utan tillgängliggörs som information och text på webbplatsen www.skanskskogsstrategi.se Länk till annan webbplats.

Innan du börjar svara på frågorna ser vi gärna att du läser igenom den inledande texten om vilka generella överväganden vi gjort och vilka värderingar vi vill ska prägla det fortsatta arbetet. Frågeställningarna i enkäten utgår från dessa.

Du hittar fråge- och svarsformulären för de fyra olika huvudområden på webbplatsen.

Kontakt