Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 11

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Preem AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för en årlig hantering och lagring av 200 000 ton råtalldiesel inom ramen för nu gällande tillstånd om totalt 500 000 ton petroleumprodukter, på fastigheterna Planteringen 1:17 och 1:21 samt Söder 1:3 och 1:4 i Helsingborgs kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Svalövs kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Svalövs avloppsreningsverk på fastigheten Felestad 22:1 i Svalövs kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning om 4 900 personekvivalenter.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Swedegg AB och Örkelljunga Ägg AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheten Västra Ringarp 8:25 i Örkelljunga kommun. Ansökan omfattar anläggning för djurhållning motsvarande högst 90 000 platser för värphöns.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

VIDA HN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutligt villkor för utsläpp av kolmonoxid från sågverksverksamheten på fastigheterna Hästveda 55:1 och 6:49 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Öresundschark AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken förframställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror med en produktion av maximalt 8 000 ton per kalenderår mätt som utlevererad mängd på fastigheten Bjälken 2 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 april 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt