Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 10

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 27 februari 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Malmö Tank Storage AB slutliga villkor för cisternkylning gällande verksamheten som bedrivs på fastigheterna Mineraloljan 17 och del av Mineraloljan 16 i Malmö kommun

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 2 april 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 19 mars 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Kungörelsedelgivning - föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: på fastigheterna Brostorp 5:22, Olarp 6:1, Äsphult 7:15, 7:22, Norra Pårup S:2, Outredd:1, Äsphult S:2 samt på del av fastigheterna Brostorp 6:6, 9:1, Duckarp 8:5, Olarp 2:5, 3:6, Råbockarp 1:6, 7:1, Rickarum 3:8, 17:1, Norra Pårup 1:1, 2:5, 4:1, Äsphult 2:5, 6:1, 6:4, 7:20, 23:1, 23:3, 26:1 samt del av samfälligheterna Brostorp S:1, Norra Pårup S:1, S:4, Olarp S:2 och Äsphult S:4 i Kristianstads kommun samt del av fastigheten Sjörup 1:6, Hässleholms kommun, delägare till dikningsföretaget Duckarps torrläggningsföretag I-V 1940 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande förslag till beslut om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun och upphävande av naturreservaten Olarp och Råbockarp, Kristianstads kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 10 april 2020.

Kontakt