Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Copenhagen Malmö Port AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för geografisk ändring av befintligt tillstånd för hamnverksamheten till att även omfatta fastigheterna Terminalen 3, 4 och 5, Gnejsen 1, del av Speditionen 1, del av Hamnen 22:137, samt del av Hamnen 22:164 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 27 mars 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Swerock AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnat in en prövotidsredovisning avseende utsläpp av suspenderat material till vatten från täktverksamhet på fastigheterna Ågerup 2:26, 2:27, 2:84, 2:30, 2:31, 2:32 i Sjöbo kommun och Slimminge 64:3 och 64:4 i Skurups kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 27 mars 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 13 februari 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Köttmästarna i Helsingborg AB tillstånd enligt miljöbalken för styckning och vidareförädling av animaliska råvaror på fastigheten Stenbrogården Östra 1 i Helsingborgs kommun. Tillståndet gäller för en produktion om maximalt 7 000 ton per år mätt som utlevererad mängd.

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 mars 2020. Överklagande av part som företräder det allmänna ska ha kommit in senast 5 mars 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Biotopskyddsområdet Rävninge blomsteräng

Länsstyrelsen Skånes beslut den 12 februari 2020 om bildande av biotopskyddsområdet Rävninge blomsteräng på del av fastigheten Rävninge 18:1, Hässleholms kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 21 februari 2020 till den 13 mars 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 mars 2020.

Kungörelsedelgivning Naturskydd - Beslut

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Bökenäset i Kristianstads kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Del av Oppmanna 35:2, 30:2, 18:3, 30:3, 35:4, 5:3 samt Karsholm 1:4 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag 2020-02-12 till utvidgning av naturreservatet Bökenäset i Kristianstads kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,

205 15 Malmö senast den 27 mars 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos medborgarkontoret i Kristianstads kommun under tiden 21 februari 2020 till den 27 mars 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt