Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 5

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Bröderna Björklunds Grus AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på fastigheten Östad 7:3, 8:43, 19:1 och S:13 i Bromölla kommun. Ansökan avser ett uttag om totalt 1 200 000 ton sand, grus och morän med ett maximalt årligt uttag av 200 000 ton under en period av 20 år. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 mars 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kungörelsedelgivning Naturskydd - Föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget biotopskyddsområde på del av fastigheten Åkarp 7:1, Hörby kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområde Bråån på del av fastigheten Åkarp 7:1 i Hörby kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen,
205 15 Malmö senast den 6 mars 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby kommun under tiden 31 januari 2020 till den 6 mars 2020. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagen utvidgning av och ändrat syfte, föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön, Höörs kommun

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Bosjökloster 1:760, del av Bosjökloster 1:595 och 1:755 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om utvidgning av och ändrat syfte, föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön, Höörs kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 6 mars 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 31 januari 2020 till den 6 mars 2020.

Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt